Жеке және заңды тұлғалардың қатысу шарттары

Қазақстан Республикасының ЗаңыМемлекеттiк сатып алу туралы
6-бап. Мемлекеттік сатып алуєа ќатысуєа байланысты шектеулер
1. Әлеуетті ґнім беруші, егер:
1) осы јлеуетті ґнім берушініѕ бірінші басшыларыныѕ жјне (немесе) осы јлеуетті ґнім берушініѕ ујкілетті ґкілініѕ жаќын туыстары, жўбайы (зайыбы) немесе жегжаттары ґнім берушіні таѕдау туралы шешім ќабылдау ќўќыєына ие болса не ґткізілетін мемлекеттік сатып алуда тапсырыс берушініѕ немесе мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыныѕ ґкілі болып табылса;
2) јлеуетті ґнім беруші жјне (немесе) оныѕ жўмыскері тапсырыс берушіге не мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыєа ґткізілетін мемлекеттік сатып алуды дайындау бойынша сараптамалыќ, консультациялыќ жјне (немесе) ґзге де ќызметтер кґрсетсе, техникалыќ-экономикалыќ негіздемені јзірлеушініѕ жобалау (жобалау-сметалыќ) ќўжаттаманы јзірлеу жґніндегі мемлекеттік сатып алуєа ќатысуын ќоспаєанда, ґткізілетін мемлекеттік сатып алудыѕ нысанасы болып табылатын объектініѕ ќўрылысына арналєан техникалыќ-экономикалыќ негіздемені жјне (немесе) жобалау (жобалау-сметалыќ) ќўжаттаманы јзірлеуге бас жобалаушы не ќосалќы жобалаушы ретінде ќатысса, ґткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алуєа ќатысуєа ќўќылы емес.
Бўл талап халыќаралыќ ќўрылыс стандарттарына сјйкес іске асырылатын жобаларєа ќолданылмайды;
3) мемлекеттiк сатып алуєа ќатысуєа їмiткер јлеуеттi ґнiм берушiніѕ басшысы мемлекеттiк сатып алуєа жосыќсыз ќатысушылардыѕ тiзiлiмiндегі заѕды тўлєаларды басќаруєа, ќўруєа, олардыѕ жарєылыќ капиталына ќатысуєа байланысты болса;
4) мемлекеттiк сатып алуєа ќатысуєа їмiткер јлеуеттi ґнiм берушiніѕ басшысы мемлекеттiк сатып алуєа жосыќсыз ќатысушылардыѕ тiзiлiмiне енгiзiлген, кјсіпкерлік ќызметті жїзеге асыратын жеке тўлєа болса;
5) мемлекеттiк сатып алуєа ќатысуєа їмiткер, кјсіпкерлік ќызметті жїзеге асыратын жеке тўлєа болып табылатын јлеуетті ґнім беруші мемлекеттiк сатып алуєа жосыќсыз ќатысушылардыѕ тiзiлiмiне енгiзiлген јлеуеттi ґнiм берушiніѕ басшысы болса;
6) јлеуетті ґнім беруші мемлекеттік сатып алуєа жосыќсыз ќатысушылардыѕ тізілімінде тўрса;
7) јлеуетті ґнім берушініѕ жјне (немесе) ол тартатын ќосалќы мердігердіѕ (бірлесіп орындаушыныѕ) баланстыќ ќўны тиісті негізгі ќаражат ќўныныѕ он пайызынан асатын мїлкіне тыйым салынса;
8) јлеуетті ґнім берушініѕ жјне (немесе) ол тартатын ќосалќы мердігердіѕ (бірлесіп орындаушыныѕ) атќарушылыќ ќўжаттар бойынша орындалмаєан міндеттемелері болса жјне атќарушылыќ ќўжаттардыѕ орындалуын ќамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды жјне мемлекеттік реттеуді жїзеге асыратын ујкілетті орган оларды Борышкерлердіѕ бірыѕєай тізіліміне енгізсе;
9) јлеуетті ґнім берушініѕ жјне (немесе) ол тартатын ќосалќы мердігердіѕ (бірлесіп орындаушыныѕ) ќызметі Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына не Ќазаќстан Республикасыныѕ бейрезиденті – јлеуетті ґнім беруші мемлекеттіѕ заѕнамасына сјйкес тоќтатыла тўрса;
10) јлеуетті ґнім беруші жјне (немесе) ол тартатын ќосалќы мердігер (бірлескен орындаушы) жјне (немесе) олардыѕ басшысы, ќўрылтайшылары (акционерлері) терроризм мен экстремизмді ќаржыландырумен байланысты ўйымдар мен тўлєалар тізбесіне Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен енгізілсе, ґткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алуєа ќатысуєа ќўќылы емес.
2. Јлеуетті ґнім беруші мен јлеуетті ґнім берушініѕ їлестес тўлєасыныѕ бір конкурс (аукцион) лотына ќатысуєа ќўќыєы жоќ.
3. Мемлекеттік сатып алу соныѕ мїдделерінде жїзеге асырылатын тапсырыс берушініѕ осындай сатып алуєа јлеуетті ґнім беруші ретінде ќатысуєа ќўќыєы жоќ.
4. Осы баптыѕ 1 жјне 2-тармаќтарыныѕ талаптарын бўзушылыќтарды тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды бірыѕєай ўйымдастырушы, ујкілетті орган не мемлекеттік аудит жјне ќаржылыќ баќылау органдары мемлекеттік сатып алуды жїзеге асырудыѕ кез келген сатысында аныќтай алады.
5. Ујкілетті орган не мемлекеттік аудит жјне ќаржылыќ баќылау органы осы баптыѕ 1 жјне 2-тармаќтарыныѕ талаптарын бўзушылыќ фактілері аныќталєан кїннен бастап бес жўмыс кїнінен кешіктірмей бўл жґнінде:
1) егер осындай факт мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалєаннан кейін аныќталєан болса, тапсырыс берушіні;
2) егер осындай факт мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалєанєа дейін аныќталєан болса, мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушыны, мемлекеттік сатып алуды бірыѕєай ўйымдастырушыны жазбаша хабардар етеді.
Бўл ретте осы фактіні растайтын ќўжаттардыѕ кґшірмелері хабарламаєа ќоса берілуге тиіс.